Museum stapt út Nij Saailân

Frysk Museum stapt út projekt Nij Saailân
It Frysk Museum stapt út it projekt Nij Saailân yn Ljouwert. It projekt rint te folle fertraging op. It museum is foar de nijbou op it Saailân foar in belangryk diel ôfhinklik fan subsydzje. It giet om in bedrach fan 5 miljoen euro.
Oan 'e subsydzje is in uterste datum ferbûn. It museum moat oplevere wurde yn oktober 2010. Dy datum kin troch allerhanne ûnderhannelings en oanpassings net helle wurde.