Ofspraken tusken skoallen

Skoallen yn Ljouwert en St. Anne hawwe ôfspraken makke tsjin wyldgroei fan opliedings
VMBO-skoallen yn Ljouwert en Sint Anne hawwe ôfspraken makke tsjin wyldgroei fan opliedings. Deselde oplieding kin faker oanbean wurde, wylst der net genôch learlingen binne. De kwaliteit fan it ûnderwiis wurdt dan minder en de kâns op skoalferlitters grutter.
Der is ek ôfpraat dat VMBO-opliedings better oanslute moatte op de MBO-ferfolchstúdzjes. It ministearje fan ûnderwiis moat de ôfspraken noch goedkarre.