Tekstwinkel fiert jubileum

© Omrop Fryslân
Yn Boalsert is in bondel mei gedichten en fersen presintearre dy't de tekstwinkel fan it Gysbert Japicxhûs de lêste jierren oanlevere krigen hat. De bondel waard oanbean oan deputearre Jannewietske de Vries fan kultuer. Hy hjit 'Flarden'.
De tekstwinkel fierde sneon it 15-jierrich bestean. Der wurde Fryske teksten makke of oersettings nei it Frysk, bygelyks foar taspraken of foar rou- en bertekaarten.