Turkse sakelju op besite

Turkse hannelsdelegaasje op besite by Relco
In Turkse hannelsdelegaasje is yn Fryslân om saken te dwaan. De delegaasje wie tongersdei by it bedriuw Relco Wet & Dry yn Drachten Dêr wurdt poeier makke fan focht en oarsom. In Turkse suvelkoöperaasje hat te krijen mei in grut wei-oerskot en wol dêr wat mei dwaan. Relco Wet & Dry soe der in rol yn spylje kinne.
De Turkse hannelsdelegaasje is yn Fryslân op útnoeging fan it Fryske bedriuwslibben.