'Trochpakke by weryndieling'

Baas net te sprekken oer opfolger
De weryndieling fan Fryske gemeenten wurdt neat as de provinsje net gau de rezjy sels yn hannen nimt. Dat seit boargemaster Baas fan Opsterlân.
Baas wie sels fjouwer jier deputearre foar de foarige steateferkiezings. Hy is kritysk op syn opfolgers yn it Kolleezje fan DS. Hy ferwyt se 'angsthazerij' en net trochpakken by de weryndieling. Baas fynt trouwens dat syn eigen gemeente Opsterlân selsstannich bliuwe moat.