Bestjoer Koornbeurs stapt op

de Koornbeurs yn Frjentsjer
It bestjoer fan teater De Koornbeurs yn Frjentsjer stapt op, omdat de gemeente gjin 60.000 euro yn it jier ekstra jaan wol. Dat skriuwt it bestjoer oan de gemeente. Earder suvere Frjentsjerteradiel wol de tekoarten oan, mar de ried wol dermei ophâlde.
It teaterbestjoer fynt dat it teater sûnder ekstra jild degradeard wurdt ta in soart doarpshûs. De meiwurkers fan it teater krije ek in brief tastjoerd.