Akwadukt Jeltesleat iepene

Gjin files mear foar de Jeltesleatbrêge
Der stiet nea wer in file foar de Jeltesleatbrêge by de Hommerts. Sûnt freed is de brêge ticht en rydt it ferkear troch it akwadukt dat derneist leit. Troch de brêge farden alle jierren sa'n 100.000 boatsjes. Dat soarge yn de simmermoannen faak foar lange files op de dyk en op it wetter.
De oanlis fan it akwadukt gie net sûnder problemen. Troch de ynset fan ekstra minsken is it de oannimmer toch slagge op tiid klear te wêzen.