Ferhuzing âlde tramloads

De tramloads, hjir noch yn Ljouwert, út in heechwurker wei besjoen
Yn Ljouwert is begûn mei de ôfbraak fan in âlde tramloads fan 'e NTM dy't wer opboud wurde sil yn Starum. De loads wurdt komt te stean yn it nije museum Treinen op Zee. Dat is giet oer de ferbining tusken Ljouwert en Enkhuzen. Lykas bekend moasten de treinreizgers yn Starum útstappe en fierder nei Enkhuzen nei de boat.
De stiennen fan 'e loads wurde stik foar stik ôfbikt en wer brûkt.