Plasterk wol útlis fan CHN

Plasterk neamt de CHN-metoade 'maatschappelijk ongewenst'
Minister Plasterk wol opheldering fan de Kristlike Hegeskoalle yn Ljouwert oer it winnen fan nije studinten troch it fuortjaan fan prizen lykas in reis nei Súd-Afrika of in jûn yn it kasino.
De CHN hopet sa mear studinten te lûken, mar minister Plasterk neamt dizze metoade 'maatschappelijk ongewenst'. De HBO-raad is ek kritysk. De CHN neamt alle krityk 'ûnsin'. It is net dúdlik hoefolle studinten op it oanbod yngien binne.