CDA-er Galema bliuwt sitten

Deputearre Galema stiet iepen foar krityk, mar stapt net op
CDA-deputearre Galema tinkt net oan opstappen om in kritysk rapport oer it funskjonearen fan it deistich bestjoer. It bestjoer is opstapt, fanwege prosedurele flaters by it gearstallen fan de kandidatelist en it programma foar de steateferkiezings.
Galema wie listlûker en wie belutsen by it gearstallen fan it programma. CDA-leden meie him de flaters oanrekkenje, mar hy leit syn funksje net del, seit Galema.