6 ton foar Fryske Akademy

Der wurdt goed sjoen nei de takomst en húsfesting fan de Fryske Akademy
Provinsjale Steaten hawwe woansdei seis ton beskikber steld foar de reorganisaasje fan de Fryske Akademy. It giet om in ienmalige bijdrage. It jild moat brûkt wurde om de Akademy wer sûn te meitsjen. Op dit stuit rint der in reorganisaasje, dy't fiif arbeidsplakken kostet.
Betingst foar de bijdrage fan de provinsje is dat der goed sjoen wurdt nei takomst en húsfesting fan de Fryske Akademy.