Alle LC's sûnt 1752 on-line

Alle LC's sûnt 1752 steane on-line...
De Ljouwerter Krante is de earste krante fan Nederlân dy't alle edysjes op ynternet stean hat. Alle 800.000 pagina's dy't sûnt 1752 ferskynd binne, steane no on-line op www.archiefleeuwardercourant.nl Dit jildt ek foar famyljeberjochten en advertinsjes. Oan de hân fan in sykfunksje is alles maklik te finen.
It argyf is fergees en it is it doel dat dat ek foar in grut part sa bliuwt.