SMS-ynfo oer tableaus

Toeristen kinne yn de hjerstfakânsje fia de SMS ekstra ynformaasje opfreegje oer de tableaus op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. By de opknapbeurt fan it plein binne 24 grutte tegels dellein dy't de skiednis fan Ljouwert útbyldzje. Minsken dy't dêr fragen oer ha kinne fia it SMS-nûmer 7171 ekstra ynformaasje krije.
It giet om in proef fan de gemeente yn gearwurking mei it Histoarysk Sitrum en de NHL.