'Trijetalige skoallen it bêst'

Trijetalige skoallen binne de bêsten fan Fryslân, seit deputearre
Trijtalige skoallen yn Fryslân binne de bêste yn ús provinsje. Dat seit deputearre Jannewytske de Vries. Der binne op dit stuit 15 basiskoallen yn Fryslân dêr't de learlingen les krije yn Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Sûnt ein jierren njoggentich rint der in proef mei trijtalich ûnderwiis.
Undersocht is hoe't dy skoallen it dogge yn fergelyk mei Nederlânsk.-Fryske skoalle. De trijetaligen komme it bêste út 'e bus.