Feiligens Waad ûndersocht

De plysje sil boatsjeminsken yn de havens enketeare
Der komt in grut ûndersyk nei it feilichheidsgefoel op it Waad. Dêrfoar wurde minsken benadere dy't in soad op it Waad sitte en bewenners fan bygelyks de eilannen. It Korps Landelijke Politiediensten stelt in fragelist op.
De resultaten fan it ûndersyk bepale mei wêr't de plysje en de Algemene Inspectiedienst ekstra omtinken oan jaan sille op it mêd fan hanthavening fan wetten en regels.