Tydlike ID'ers meie dochs bliuwe

© Omrop Fryslân
ID'ers yn Ljouwert mei in tydlik kontrakt meie dochs bliuwe. It kolleezje hat nochris goed sjoen nei de besunigingsmaatregels foar de subsidiearre banen. Nei oerlis mei wurkjouwers en troch kreatyf gebrûk te meitsjen fan Ryksjild krijt net elkenien yn Ljouwert dien.
Doel is dat de wurkjouwers in kwart fan de subsidiearre meiwurkers yn fêste tsjinst nimme. Dêrtroch kinne hûndert ekstra ID'ers har wurk hâlde.