Ljouwert bout klimaatfreonlik

© Omrop Fryslân
Nije wenten yn Ljouwert moatte yn de takomst foldwaan oan it prinsipe duorsem bouwen. Dat stiet yn it klimaatbelied fan it Ljouwerter gemeentebestjoer. De gemeente wol mei de maatregel op lokaal nivo it broeikaseffekt oanpakke. Dat betsjut minder CO2-útstjit en mear duorsume enerzjy.
Mei boubedriuwen binne ôfspraken makke oer de bou. Ljouwert kriget 247.000 euro fan it Ryk foar de útfiering.