Warskôging foar Dútslân

© Omrop Fryslân
It Dútse regear moat mei faasje it ûnderwiis yn en fan it Noardfrysk en it Seelterfrysk ferbetterje. De Ried fan Europa fynt ek dat Dútslân opsjitte moat omdat de Fryske farianten yn Dútslân mei útstjerren bedrige wurde.
Dútslan telt 10.000 Noardfriezen en 2.000 Seelterfriezen. Dy ha rjocht op ûnderwiis yn eigen taal neffens it Hânfêst foar Minderheidstalen.