Reorganisaasje by biblioteken

© Omrop Fryslân
De 26 biblioteken dy't oansletten binne by CBD Fryslân fusearje binnen twa jier. No hat elke biblioteek in eigen bestjoer. Dat wurde aanst acht bestjoeren foar meardere gemeenten. De fúzje makket diel út fan it plan 'de biblioteek fan moarn'.
De reorganisaasje by de Sintrale Biblioteek Tsjinst hat gjin gefolgen foar it personiel. Ek ferdwine der gjin biblioteken.