Plannen foar Frjentsjerteradiel

© Omrop Fryslân
Frjentsjerteradiel moat leefberder wurde. Dat fynt alteast de inisjatyfgroep 'Franeker van A tot Z'. Dy wol ûnder oaren doarpshuzen yn 'e gemeente opknappe en it brûken fan wynenerzjy yn 'e doarpen stimulearje.
It inisjatyf is ûntstien út in rapport mei 20 plannen dy't de leefberens yn Frjentsjerteradiel begeunstigje moatte. De gemeente is bliid mei de plannen mar seit gjin jild te hawwen.