Stipe foar it Jier fan de Pleats

© Omrop Fryslân
Der komt subsydzje foar projekten of evenenimten yn it ramt fan it Jier fan de Pleats yn 2003. De provinsje stipet minsken of organisaasjes dy't de kennis oer en de wurdearring foar de histoaryske pleats fergrutsje.
It Jier fan de Pleats is in lanlik evenemint. Sintraal stiet it yn stân hâlden fan histoaryske pleatsen as kultuer-histoarysk en monumintaal erfguod. Yn Fryslân binne der likernôch 9100 fan soksoarte gebouwen.