Fryske Nassaus yn Ljouwert

© Omrop Fryslân
De Fryske Nassaus, foarâlden fan keningin Beatrix, binne takom jier yn Ljouwert te sjen. Yn in dûbelútstalling yn it Frysk Museum en it Princessehof stiet de famylje sintraal. It materiaal komt út de argiven fan Tresoar en it Keninklik Hûsargyf yn Den Haach.
Te sjen is hoe't Fryske steedhâlders de posysje en de titel fan de Hollânske Oranjes urven en hoe't de Fryske Nassaus mei de Oranje tsjin de Spaanske besetting fochten.