Nivo groep 7 Skarsterlân goed

© Omrop Fryslân
It nivo fan it basisûnderwiis yn de gemeente Skarsterlân leit op it Fryske gemiddelde. Dat docht bliken út ûnder- syk fan de Fryske Akademy ûnder bern fan groep sân yn dy gemeente. De bern binne test op it mêd fan taal, rekkenjen en sosjaal-emoasjonele ûntwikkeling. Fierder is der sjoen nei it gesin dêr't it bern útkomt en nei de hobby's en ambysjes fan de bern.
Itselde ûndersyk is al earder dien by oare skoallen yn Fryslân.