Unienichheid oer NW-tangent

© Omrop Fryslân
De Noardwestlike rûnwei om Ljouwert hinne soarget foar diskusjes. Der binne sân farianten, dêr't ien de foarkar fan hat. Dy begjint by Noard-Stiens en slút tusken Bitgummole en Ingelum op de N383 oan. Bitgum is bliid, mar de oare doarpen wolle leaver dat de dyk boppe Bitgum op de wei oanslút. De kosten wurde rûsd op 20 miljoen euro.