FNP: erken Muziekcentrum Schaaf

© Omrop Fryslân
De gemeente Ljouwert moat Muziekcentrum Schaaf erkenne as grut poppoadium en meipartsje litte yn it gemeentlik popbudzjet. Dat skriuwt de FNP yn in eigen inisjatyfútstel oer poppoadia.
Teater Romein moat yn de fyzje fan 'e FNP in lyts jongerepoadium wurde, dat ek romte biedt oan oare organisaasjes. As Romein dat net wol soe der op in oar plak sa'n poadium komme moatte.