Hoop foar ljipaaisikers

© Omrop Fryslân
It ljipaaisykjen yn Fryslân kin gewoan trochgean. Dat tinkt europarlementariër Corbey, nei in petear mei eurokommissaris Wallström. Dy bûcht har op dit stuit oer de kwestje.
De faunabeskerming hat in klacht yntsjinne oer it aaisykjen. Dat soe yn striid wêze mei Europeeske rjochtlinen. Oer trije moanne beslút de Europeeske kommisje oer de klacht.