Opnij eksperiminten mei biodisel

© Omrop Fryslân
De provinsje wol opnij begjinne mei de eksperiminten mei biodisel. Fiif jier lyn liet de provinsje har tsjinstboaten al op biologyske brânstof farre. Yn 2000 waard dit stilset, om't it Ryk net langer frijstelling fan aksyns jaan woe.
Ferline jier hat de twadde keamer in moasje oannommen. Dêrtroch is de frijstelling fan aksyns no wol wer mooglik.