'Provinsje wol weryndieling'

© Omrop Fryslân
De provinsje Fryslân stjoert oan op in weryndieling. Dat gefoel hat boargemaster Liemburg fan Littenseradiel. De provinsje siket op it stuit út hoe grut de bestjoerskrêft fan de Fryske gemeenten is.
Dêrby wurde in tal fragen steld oer hoe't de gemeenten mei problemen omgeane. De útkomsten lykje de kant fan weryndieling op te gean.