Taalachterstân yn Achtkarspelen

© Omrop Fryslân
Taalûnderwiis is in punt fan soarch op de basisskoallen yn Achtkarspelen. Ut ûndersyk fan de Fryske Akademy docht bliken dat de bern taalachterstân ha.
Om dat fuort te wurkjen wurde benammen âlden benadere mei bern fan nul oant fjouwer jier. Se leare taalspultsjes dy't de bern thús dwaan kinne en der komt ekstra omtinken foar taal op de pjutteboartersplakken.