Sels wettersuvering betelje

© Omrop Fryslân
Friezen yn bûtengebieten binne de kommende jier folle mear jild kwyt foar wettersuvering. Mei yngong fan 2005 moatte eigners fan perselen dy't net op it rioel oansluten binne, sels in suveringsynstallaasje oanskaffe. Op oare plakken yn Nederlân bart dat yn gearwurking mei wetterskippen en gemeenten. Yn Fryslân is oant no ta noch gjin sprake fan sa'n gearwurking.