Wa is de moaiste...?

© Omrop Fryslân
De moaiste poppe fan Fryslân? Dat is Derk-Jan Mepschen fan Tsjalbert. Alteast, dat fynt de redaksje fan it blêd Bern. Fansels kin der troch oaren hiel oars oer tocht wurde...
It Fryske tydskrift hie de wedstryd organisearre as publisiteitsstunt. Sa'n fiifhûndert foto's waarden ynstjoerd. Neffens sizzen laket Derk-Jan altiten, en dêr foel de sjuery dan ek foar.