Goedkeape stroom Noorderbreedte

© Omrop Fryslân
Meiwurkers fan soarchgroep Noorder- breedte kinne fan hjoed ôf koarting krije op harren stroomrekken. Noorder- breedte hat in kollektyf kontrakt ôf- sletten mei enerzjyleveransier Energiebedrijf.com.
In wurknimmer soe trochinoar sawat 120 euro yn it jier besparje kinne op de enerzjyrekken. Noorderbreedte biedt ek al koartings oan op oare saken.