Fersekering foar minima

© Omrop Fryslân
Trije gemeenten gean oer op in spesjale syktekostefersekering foar minima. It giet om in oanfoljende fersekering fan De Friesland. De gemeente nimt de preemje foar syn rekken nimt, dat it kostet de minima neat.
Der binne al in tal gemeenten dy't soks dogge. Kollumerlân, Dantumadiel en Dongeradiel dogge no ek mei. Dielname is frijwillich.