Stasjon Jorwert grut súkses

© Omrop Fryslân
Nei tolve foarstellings kin de balâns opmakke wurde: it tydlike treinperron by Jorwert wie in gouden greep. It perron wie oanlein foar besikers fan it iepenloftspul.
Mear as tûzen minsken binne op it perron útstapt, wylst op in pear hûndert rekkene wie. Ek Jorwerters pakten de trein om even op har eigen 'stasjon' útstappe te kinne.