Maatregel rodendrumskimmel

© Omrop Fryslân
Op it stuit hearsket yn natuergebieten, parken en kwekerijen de rodendrumskim- mel. Dy skimmel kin ek de fiburnum oantaaste. Om fersprieding fan de skimmel foar te kommen is it regear mei in maatregel kaam.
Yn gefal fan besmetting moatte de sike beammen yn in striel fan twa meter kape wurde. Foardiel is dat dan net it hiele bedriuw ticht hoecht.