GGD hat yn 2001 in drok jier hân

© Omrop Fryslân
De GGD hat in drok jier hân ferline jier. Dat stiet yn it jierferslach fan de ynstelling. De tongblier en de ynformaasje oangeande de poeierbrieven soargen foar in hege wurkdruk.
Yn it ferslach stiet ek dat in soad jongeren yn Fryslân depressyf binne. Fan de jeugd tusken de 10 en 20 jier hat hast tweintich prosint lêst fan spanningen en iensumheid.