Alternatyf foar útlotte studint

© Omrop Fryslân
It Van Hall ynstitút yn Ljouwert biedt útlotte studinten in alternatyf. Lykas alle jierren wurdt in grut tal studinten útlotte foar de stúdzje medisinen of diergeneeskunde.
It Van Hall ynstitút wol mei de website www.uitgeloot.nl de útlotte studinten wize op de opliedingen diermanagement en diergezondheidszorg. Dat ûnder it biedwurd 'Uitgeloot, geen nood'.