Grûnfersmoarging yn kaart brocht

© Omrop Fryslân
Yn de takomst kin men fia ynternet sjen oft de grûn ûnder in hûs of kavel fersmoarge is. Yn 2005 sil de provin- sjale kaart klear wêze. Dêrop is alle gemeentlike ynformaasje oer grûnfersmoarging werom te finen.
Tongersdeitemoarn waard yn Burgum de earste stap hjirfoar set, om't Tytsjerksteradiel as earste ynformaasje levere hat foar de fersmoargingskaart.