Fûgels slachtoffers meanen berms

© Omrop Fryslân
Einen en lytse fûgeltsjes binne it slachtoffer wurden fan it meanen fan de spoarberms tusken Bûtenpost en Visvliet (Gr.) De boeren en fûgelwachters fan Gerkeskleaster begripe net dat NoordNed de berms midden yn it briedseizoen meane litten hat.
Yn de nacht fan tiisdei op woansdei is in fjouwer meter brede strook meand. Dy leit no besiedde mei fûgelkadavers.