Den Haag lit Frysk net falle

© Omrop Fryslân
De lanlike ûnderwiisried wol fêsthâlde oan de kearndoelen foar it Frysk. Se folgje dêryn it advys fan de kommisjeWijnen. Dy ûndersocht de doelen fan 'e skoalfakken om te sjen wat derfan op 'e hispel kommen wie.
De provinsje moat derop tasjen dat de skoallen genôch oan it Frysk dogge. Der is krityk op guon skoallen dy't te laks mei it fak Frysk omgean soene.