Harnzer wyk moat leefberder

© Omrop Fryslân
Bewenners fan de Oosterparkwyk yn Harns binne ûntefreden oer de leefberheid yn har buert. Goed 60 prosint jout dat oan. Ut it ûndersyk komt nei foaren dat in tal saken oars moatte yn de eagen fan de bewenners.
Dat giet om saken as ôffal op strjitte, te hurde ride, parkeare, ûnderhâld oan huzen en te min boartersplakken. Der binne al petearen mei wenningbehear.