Boarnsterhim keapet UTD-kompleks

© Omrop Fryslân
De gemeente Boarnsterhim stimt wier- skynlik tiisdei yn mei de keap fan it UTD-kompleks yn Akkrum. Sa wurdt tefoaren kommen dat it terrein fan it âld feefoerfabryk yn hannen falt fan grutte ûndernimmers. Sels de provinsje draacht dêrfoar in 3 miljoen by.
De nije wen-wurkbestimming fan it âld fabryk is oars noch net elk nei't sin. It fabryk is al in skoft ticht.