Pilotprojekt tsjin thúsgeweld

© Omrop Fryslân
Plysje, maatskiplik wurk, justysje en oare helpferlieners yn Fryslân wurkje gear om it geweld yn de privésfear oan te pakken. It giet hjir om it pilotprojekt 'Earste help by thúsgeweld'.
It is no noch sa dat de plysje nei in melding de boel delbêdet en dan dalik wer fuort giet. Dêrnei giet it geweld gewoan troch. De bedoeling is dat troch gearwurking it geweld stoppe moat.