Fernijde Skarsterlannieuws.nl

De nijswebside Skarsterlânnieuws.nl wurdt op dit stuit fernijd. De yngreep is neffens de redaksje needsaaklik fanwege de fúzje fan Skarsterlân mei Lemsterlân en Gaasterlân-Sleat. It wurkterrein wurdt dêrtroch in stik grutter. Dêrnjonken grypt de redaksje it fiifjierrich bestean oan om de webside te ferbetterjen.
It wurk is oer in pear moanne klear. Mar it is noch net dúdlik wannear't de nije side fan Skarsterlânnieuws presinteard wurdt.