Kursus Frysk skriuwen leare

© Omrop Fryslân
Frysk skriuwen leare yn in wykein. Dat kin. De Folkshegeskoalle op Skylge organisearret yn de mande mei de Afûk in kursus yn it earste wykein fan maart.
De belangrykste staveringsregels komme oan de oarder yn tsien oeren yntinsyf wurkjen. De kursisten leare de regels ta te passen yn koarte ienfâldige teksten. Ek de ferskillen mei de âlde stavering wurde behannele.