Gemeente ljochtet âlderein foar

© Omrop Fryslân
Minsken fan 75 jier en âlder yn Kollu- merlân krije persoanlike foarljochting oer bygelyks subsydzjeregelingen. Nef- fens de gemeente binne âlderen faak net op 'e hichte mei de mooglikheden.
Kollumerlân sil no senioarefoar- ljochters ynsette. Dy geane op besite by har leeftydsgenoaten om it gemeentlike âldereinbelied better ûnder de oandacht te bringen.