Provinsjale wettersteat is werom

© Omrop Fryslân
Hoofdgroep Wegen en Kanalen. Dy namme wie net bekend genôch en dêrom is besletten om de âlde namme 'provinsjale wettersteat' wer te brûken. Kommissaris Nijpels makke dat woansdei bekend.
Fyftjin jier lyn is de namme fan de ynstelling feroare mar noch altyd wie de âlde namme bekender as de nije. Dat hat de belangrykste reden west foar it wer brûken fan provinsjale wettersteat.