Reboelje by bestjoer Wetterskip

© Omrop Fryslân
It algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân hat in konflikt mei it eigen deistich bestjoer. Wetterskip Fryslân krijt 4 sitten yn de tariedingskommisje dy't him bûgd oer de takomst fan de wetterskippen. It deistich bestjoer wol der minsken yn ha út eigen fermidden.
It algemien bestjoer wol lykwols ek dat algemien bestjoersleden yn 'e beneaming komme foar in sit.