Noch gjin beslút oer sintrum

© Omrop Fryslân
Yn De Harkema komt foarearst gjin multyfunskjoneel sintrum. It kolleezje fan de gemeente Achtkarspelen hat it beslút dêroer nei de riedsgearkomste fan maart ferskood. De hege kosten binne noch in beswier foar de bou fan it sintrum.
Yn it nije gebou moatte yn alle gefallen de basisskoalle, it pjutteboartersplak, it sosjaalkultureel wurk en de biblioteek in plak krije.