De Terp: inkeld opfang

© Omrop Fryslân
De Terp moat him rjochtsje op syn kearntaak: de opfang fan dakleazen. It oanbieden fan opliedingen, maatskiplik wurk of helpe by skulden heart dêr net by, sa fynt de gemeente Ljouwert. Dêr binne oare ynstânsjes foar.
De direkteur fan De Terp fynt krekt dat de dakleazen op safolle mooglik mêden holpen wurde moatte. Hy begrypt de krityk fan de gemeente dan ek net.